February 2002

28

Mrs. Adeline Rogers

Birthday

28

Mrs. Katya Hazel

Birthday

28

Lexie Stanford

Birthday


March 2002

1

The Rev. Alex Moffat

Birthday

1

The Rev. Janet Nocher

Birthday

1

The Rev. Oliver W. Smith

Birthday

1

The Rev. Ronald R. Baskin

Birthday

2

Godfrey Ogujiofor

Birthday

3

Josephine Landback

Birthday

3

Patrick Landback

Birthday

3

Mr. Constant R. Marks, IV

Birthday

4

The Rev. Nicholas A. Marziani, Jr.

Diaconate

5

Leilani Ogujiofor

Birthday

9

Mrs. Barbara Moore

Birthday

9

Mrs. Deanna Gotcher

Birthday

11

Matthew Landback

Birthday

12

Mrs. Joy Heverly

Birthday

13

Mrs. Florence Mayer

Birthday

13

Blair Hart

Birthday

14

The Rev. Efrain Huerta

Priesthood

14

Mrs. Ellen Moore

Birthday

15

The Rev. Radford B. Allen

Birthday

16

Mrs. Donna Iker

Birthday

17

The Rev. Sergio Diaz

Birthday

17

The Very Rev. Christopher C. Stainbrook

Priesthood

17

The Very Rev. H. Jay Atwood

Priesthood

17

The Rev. George W. Straight

Priesthood

17

The Rev. Oliver W. Smith

Priesthood

18

The Rev. Louis H. Hayden

Priesthood

18

The Rev. William A. Komstedt

Birthday

18

Jennifer Bechtold

Birthday

19

The Rev. I. Jonathan Ogujiofor

Priesthood

19

The Rev. Dr. Vernon A. Gotcher

Priesthood

20

The Rev. James A. Hazel

Priesthood

20

Mrs. Lynn Kresowaty

Birthday

21

Mrs. Elizabeth Young

Birthday

21

The Rev. Dr. William H. Risinger, Jr.

Priesthood

21

The Rev. George C. Kershaw

Priesthood

21

The Rev. W. Crews Giles

Birthday

23

The Rev. William P. Barrett, Sr.

Birthday

23

James Atwood

Birthday

25

The Rev. Oliver W. Smith

Diaconate

25

The Rev. Canon Billie R. Boyd

Birthday

25

Mrs. Susan Reeves

Birthday

26

Mr. John Phelps

Birthday

26

Mrs. Patricia Jambor

Birthday

26

The Rev. Louis H. Hayden

Birthday

27

The Rev. Donald N. Kreymer

Priesthood

27

The Rev. John F. Riggs, Jr.

Birthday